İklim ve Çevre

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olarak, faaliyetlerimize başladığımız 2008 yılından beri iklim değişikliği ile mücadeleyi iş stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Enerji yoğun iş kollarımız dolayısıyla doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmeyi ön planda tutuyoruz.

Grup şirketlerimizle birlikte, kaynaktan son kullanıcıya uzanan değer zincirimizin her aşamasında çevresel yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. Bu yaklaşım kapsamında; çevresel kirliliğin engellenmesi, üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıkların ve emisyonların azaltılması, kaynak kullanımında verimlilik, döngüsel tasarım ile yeni ürün denemelerinin yapılması ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerin en aza indirgenmesi için çalışmalar yürütüyor, gezegene saygılı yeşil enerji kaynaklarına yatırımlarımızı hızlandırıyoruz.

kalkinma-amaclari

İklim Değişikliğine Karşı Küresel Ortaklıklar


skdTürkiye

wbcsd

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim değişikliğine karşı yalnızca ülkeleri değil, iş dünyasını ve insanlığın tümünü ilgilendiren bir acil eylem çağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Biz, iklim mücadelesinin enerji sektörü içerisindeki aktif bir destekçisi olarak küresel hedefleri benimsiyor, bu hedefler odağında iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığımızı ve etkileşimlerimizi yükseltmek amacıyla bu alanda yetkin olan sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştiriyoruz.

Dünyanın önde gelen kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifleri ‘UN Global Compact’ ve ‘World Business Council for Sustainable Development’in Türkiye’deki temsilciliklerinin üyesiyiz.

Paris İklim Anlaşması'nın gerekliliklerini yerine getirmek ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor, iş süreçlerimizi ulusal ve uluslararası sektör birliklerinin belirlediği küresel standartlara göre şekillendiriyoruz.

Yasal düzenlemelerdeki güncel değişiklikler kapsamında karbonsuzlaşma stratejimizi uygulamayı; kritik yeni alanlardaki potansiyel projeleri yakından izleyerek değerlendirmeyi, ortaklıklar kurmayı ve aynı zamanda karbon ofsetleme projelerini hayata geçirerek çalışmalarımızın kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz.

Risk ve Fırsatların Takibi

İklim değişikliği risklerinin zamanında ve etkin şekilde yanıtlanması için bunların tespitine ve oluşabilecek etkilerine yönelik aksiyonları eksiksiz olarak alıyoruz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını mevzuat kapsamında hesaplıyor, yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlara onaylatıyor, doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarımızı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildiriyoruz.

Ürünlerimizin çevresel etkilerini tespit etmek, ölçmek ve iyileştirme fırsatlarını yakalamak için ürün bazlı Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment - LCA) çalışmaları yürütüyoruz. Üretim aşamasından başlayarak tedarik, kullanım ve kullanım sonrası atık bertarafını da içeren çok geniş bir süreçte, ürünlerimizin çevreye bıraktığı etkileri değerlendiriyor, elde ettiğimiz çıktılarla en doğru yönetim planını hayata geçiriyoruz.

İklim değişikliği risklerinin yönetiminde emisyon azaltımının yanı sıra, enerji verimliliğini artırmayı, enerji ihtiyacını mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sektördeki trendleri ve değişen ihtiyaçları çok yakından takip ederek net sıfır hedefine yönelik enerji yönetimi uygulamalarını geliştiriyoruz. Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama grup şirketlerimiz ile Aliağa Yarımadası genelinde, uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenli üretim için gerekli iyileştirmeleri kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Sektördeki trendleri ve değişen ihtiyaçları çok yakından takip ederek net sıfır hedefine yönelik enerji yönetimi uygulamaları geliştiriyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadelede riskleri önlenmek kadar fırsatlardan yararlanmayı da hedefliyoruz. SOCAR Türkiye olarak iklim değişikliğinden doğan fırsatları yakından takip ediyor, en son teknolojileri kullanarak toplum için katma değer yaratmaya odaklanıyoruz. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde karbon yakalama teknolojilerinden plastik atıkların geri dönüştürülerek sektöre kazandırılmasına kadar uzanan ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden birçok projenin yürütülmesine öncülük ediyoruz.

Karbonsuzlaşmaya Doğru

Paris İklim Anlaşması’nda ortaya konan “küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5°C ile sınırlandırılması” ve “2050 yılına kadar net sıfır emisyon” hedefi doğrultusunda, düşük karbonlu enerji geçişine yön veriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezindeki karbonsuzlaşma stratejisi temelinde, mutlak emisyonlarımızı 2035 yılı itibarıyla %40 azaltma ve 2050 yılı itibarıyla net sıfıra ulaştırma hedefinde somut başarılar yakalıyoruz.

Öncelikli olarak ise 2021-2025 yılları arasındaki CO₂ emisyonlarımızı yılda %1 oranında azaltmaya odaklanıyoruz. Bu amaçla PETKİM ve STAR Rafineri tesislerinde sera gazı emisyonlarını en aza indirgemek için emisyonlarımızı aylık bazda raporlayarak düzenli aralıklarla değerlendiriyoruz.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızda 2035 yılı itibarıyla %40 azaltım, 2050 yılı itibarıyla ise net sıfır emisyon hedefliyoruz.
Sera Gazı Emisyonları (Ton CO2e)
Kapsam 1 2020 2021 2022
STAR Rafineri* 1.914.451,00 2.010.170,00 2.451.866,91
Petkim 1.887.965,00 1.881.861,00 1.833.499,00
SOCAR Terminal - 2.287,38 1.745,76
Bursagaz 1.083,96 1.665,36 1.294,49
Kayserigaz 1.447,43 1.448,37 723,62
Sera Gazı Emisyonları (Ton CO2e)
Kapsam 2 2020 2021 2022
STAR Rafineri 432.560,57 428.453,97 403.876,02
Petkim 84.744,58 101.690,33 29.725,58
SOCAR Terminal - 4.283,92 3940,00
Bursagaz 504,36 662,55 740,00
Kayserigaz 252 265,26 340,00

Yeşil Enerjide Liderlik

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi gün geçtikçe artıyor. Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak biz de yönümüzü yeşil enerjiye çeviriyoruz. Yeşil enerji alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Vadi İstanbul’daki 4 yönetim binamız, 10 istasyonumuz, 2 depolama tesisimiz, 3 acil müdahale birim ofisimiz, 2 vana grubumuz ve 1 arşiv binamız olmak üzere toplam 22 noktada elektrik ihtiyacını yeşil enerjiden karşılıyoruz.

Yenilenebilir enerjideki diğer bir stratejik başarımızı ise 2017’de hizmete başlayan PETKİM Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) yatırımımız oluşturuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile yetkilendirilen, 17 türbin ve 51 MW kurulu güce sahip santral sayesinde yılda 200 GW elektrik üretilebiliyor, bu sayede atmosfere enerji üretimi kaynaklı ortalama 120 bin ton daha az CO₂ emisyonu salınmış oluyor.

Grup şirketlerimiz arasında uzman bir servis sağlayıcı olan Enervis; yeşil enerjiden elektrik üretimi konusunda Türk sanayicisine danışmanlık veriyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş yeşil enerji satışlarında liderliği yakalayan SOCAR Enerji Ticaret ise 2022 yılında mevcut elektrik tüketici portföyünün %13,5’ini, yani 382 milyon kilovatsaatlik kısmını ‘yeşil enerji’ satışlarından sağlamış durumda. Şirket, önümüzdeki süreçte ürün yelpazesine güneş enerji sistem kurulumlarına yönelik aracılık hizmetlerini eklemeyi hedefliyor.

Biyoçeşitliliğin Korunması

Biyolojik çeşitlilik; dünya üzerindeki birbirinden farklı organizmaların oluşturduğu ekosistemlerin, genlerin ve türlerin çeşitliliğini, etkileşimini ve bunların devamlılığını destekleyen ekolojik uygulamaları ifade eder. Biz, ekosistemlerdeki doğal çeşitliliğin dünya üzerindeki tüm yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilir kalkınma için öneminin farkındayız.

Bu kapsamda 2021 yılında “SOCAR Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Konumu” dokümanını yayımladık. Biyolojik çeşitlilik politikasında taahhüt ettiğimiz üzere, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Özel Endüstri Bölgesi’nde, yerel ve uluslararası uzmanların katılımı ile kara ve deniz ortamında biyolojik çeşitlilik incelemeleri yapıldı ve Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Raporu oluşturuldu. Saha bulgularının değerlendirilmesi sonucunda, yerel ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine önemli potansiyel etkilerin mevcut olduğu alanlar için SOCAR Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı hazırlandı.

SOCAR Türkiye olarak, biyolojik çeşitliliği korumanın ortak sorumluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple endüstriyel faaliyetlerimize paralel olarak, operasyonlarımızı yürüttüğümüz bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunması için eylem planımızla uyumlu aksiyonları almaya devam ediyoruz.

Atık ve Su Yönetimi

Operasyonlarımızda oluşan atıkları; “önleme, yeniden kullanım, azaltım, geri dönüşüm ve bertaraf” adımlarından oluşan “atık yönetim hiyerarşisi” kapsamında değerlendiriyoruz. Sıfır atık prensibimiz doğrultusunda atık oluşumunun engellenmesi ve en aza indirilmesi için gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Diğer yandan atıkların yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayarak hem bertaraf edilecek atık miktarını azaltmayı hem de çevre, insan sağlığı ve doğal kaynakların korunmasını hedefliyoruz.

Üretimde su israfının önüne geçmek ve verimliliği esas almak için su tüketimimizi izliyor ve düzenli olarak kaydediyoruz.

Kaynağa Göre Su Çekimi
(m3)
2021 2022
Yüzey Suları 2021 2022
Yer Altı Suyu 0,09 0,13
Şebekeden Alınan Su 6.543.393,90 7.378.628,19
Toplam Su Çekimi 27.145.260,27 24.902.368,87
2022 yılında PETKİM, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama tesislerinde 12 milyon m3’ün üzerinde atık su arıtımı gerçekleştirdik.

Su tüketimi konusunun ikinci önemli boyutunu da atık su yönetim süreçleri oluşturuyor. Operasyonlarımızda kullanılan suyu, atık su arıtma tesislerinde arıtarak mevzuat limitlerine uygun şekilde deşarj edilmesini sağlıyoruz. Deşarj edilen atık sular, sürekli atık su izleme sistemleri ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak izleniyor. Bu kapsamda 2022 yılında PETKİM, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama tesislerinde 12 milyon m3’ün üzerinde atık su arıtımı gerçekleştirdik.

2022 yılında SOCAR Türkiye Genel Merkezi’nde 13,6 ton; PETKİM’de ise 28,08 ton atığın geri dönüştürülmesine öncülük ettik. Ayrıca STAR Rafineri’de toplamda 8,14 ton atığın geri kazanımını sağladık.

Enerji Verimliliği

SOCAR Türkiye olarak net sıfır hedefine emin adımlarla ilerlerken, sektördeki trendleri ve pazar dinamiklerini takip ederek enerji yönetiminde fark yaratmayı hedefliyoruz. Grup şirketlerimizin tümünde uygulanan enerji yönetim politikamız ile düşük karbonlu enerji, operasyonel verimlilik ve emisyon azaltımı konularına odaklıyoruz.

2021 yılında grup şirketlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz enerji projeleri sayesinde 32 bin MW elektrik, 29 bin ton doğal gaz, 9 bin ton fuel gaz, 386 bin ton buhar ve 87 bin ton su tasarrufu sağladık.

Enerji Tüketimi (GJ) 2020 2021 2022
Doğal Gaz 29.540.089,2 31.260.544,50 22.859.115,94
Etilen 17.801.786,6 17.397.214,99 13.932.961,00
Havalandırma Gazı 32.835,25 40.088,10 18.315,50
Hidrojen 568.117,58 323.308,15 391.989,00
Kurum Dışından Alınan Buhar 2.581.045,1 2.126.417,04 1.903.677,00
Sabit Yanma-Dizel 12.179,66 9.194,09 38.783,12
Tüketilen Toplam Elektrik 2.219.918,5 2.294.495,03 351.513,31
Yanıcı Gaz 16.879.289,0 16.443.021,02 23.331.625,00
Genel Toplam 69.635.261,1 69.894.282,91 62.827.979,87

2023 Yılı Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Enerji Verimliliği Çalışmaları

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda insana ve çevreye saygıyı esas alıyoruz. Enerji faaliyetlerimizde doğal çevremizi korumaya odaklanarak ve minimum çevresel etki ile sera gazı emisyonunu azaltmaya odaklanıyoruz. Atıklarımızı azaltarak geri dönüşüm oranını artırıyoruz. Doğal kaynakların kullanımını azaltıyor, her noktada proaktif yönetim yaklaşımını benimsiyor, sürdürülebilir bir gelişme ve büyüme politikasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik veriyoruz.

Teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri optimize eden bir enerji stratejisi ile enerji arz talep dengesi oluşturuyoruz. Ham madde, ürün ve hizmetler etkin şekilde enerji verimliliği sağlanarak tedarik ediliyor ve kullanıyor. Tesis, sistem ve süreçlerimizin tasarımında enerji performansının iyileştirilmesi önceliklendiriliyor.

Enerji kullanıcılarıyla uzun vadeli ilişkiler kurup kalıcı enerji tasarrufları hedeflenirken; belirlenen hedefler, ilerlemeler ve sonuçlar raporlanıyor. Etkin bir planlama ile enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanıyor, bu sayede enerji maliyetleri azaltılıyor.

Döngüsel Ekonomiye Katkı

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda döngüsel ekonomiye destek vermeyi çalışmalarımızın odağına alıyoruz. Bu kapsamda atıkların sürdürülebilir teknolojilerle ülke sanayisine temel bir girdi olarak geri kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için sektörün önde gelen aktörleri ile potansiyel ortaklıklar geliştiriyor, öncü yatırımlarla geri dönüşüm sahasında lider bir kurum olarak yer almayı amaçlıyoruz. Atıkların azaltılması, geri kazanımı ve döngüsel ekonomi alanında yürüttüğümüz çalışmalar; sıfır atık yönetim sistemi uygulamaları ve atık KPI verilerinin takip edilmesi, Biyobozunur atıkların kompost tesislerine gönderilmesi gibi önemli başlıkları içeriyor.

2023 Yılı Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Enerji Verimliliği Çalışmaları

Sürdürülebilir enerjiye geçiş sırasında, ortaya koyduğumuz yeni düzenlemelerden etkilenebilecek tüm paydaş ve müşterilerimizle ortak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Alternatif enerji kaynak kullanımından, karbonsuzlaşma stratejimize kadar yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde “kimseyi geride bırakmamak” yaklaşımıyla hareket ediyor, paydaş gruplarımızın geçim kaynaklarını gözeterek sonuca ilerliyoruz. Sorumlu bir işveren olarak insan kaynağımızın desteğini daima arkamıza almayı önemsiyor, doğabilecek istihdam kayıplarının önüne geçecek bir süreç yönetimi sağlayacağımızı garanti ediyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Petrokimya, doğal gaz, rafinaj ve diğer sektörlerdeki tüm faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin