Haberler

Duyuru: Kurumsal Temsilci İlanı SOCAR TURKEY ENERJİ

  • SOCAR

Duyuru: Kurumsal Temsilci İlanı SOCAR TURKEY ENERJİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

Sicil No:609880

SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere ……../……/2017 günü, saat:_____’da Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Plaza No: 231 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 428’nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır. Gündem ve kendisini vekil sıfatı ile temsil ettirecek hissedarların verecekleri noterlikçe tasdikli vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Temsilcisi

Vagif ALİYEV

SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2016 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK’nın 363. maddesi uyarınca, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul’un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

TTK’nın 399. maddesine istinaden bağımsız denetçinin seçimi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

 

VEKALETNAME

 

Pay sahibi olduğum SOCAR TURKEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin ……../……./2017 tarihinde saat:________ Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Plaza No: 231 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapacağı 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ………………………………….’ı vekil tayin ettim.

Pay Sahibinin Adı Soyadı :

Adresi :

Pay Adedi :

Rey Adedi :

İmzası :

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.