Haberler

Duyuru: Kurumsal Temsilci İlanı SOCAR TURKEY ELEKTRİK

  • SOCAR

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013, 2014, 2015 VE 2016 YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET İLANI

Sicil No:854631

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere ……../……/2017 günü, saat:______

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 428’nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır. Gündem ve kendisini vekil sıfatı ile temsil ettirecek hissedarların verecekleri noterlikçe tasdikli vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Vagif ALİYEV

SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2013, 2014,
2015 VE 2016 YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum SOCAR TURKEY ELEKTRİK YATIRIMLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin ……../……./2017 tarihinde saat:______ Eski Büyükdere Caddesi SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapacağı 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, ………………………………….’ı vekil tayin ettim.

Pay Sahibinin Adı Soyadı :

Adresi :

Pay Adedi :

Rey Adedi :

İmzası :

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.